Načítavam...
Beháme.sk
Zvoľte veľkosť písma:
AaAaAaAaAa
Beháme.sk

Ochrana súkromia

Podmienky ochrany súkromia a spracúvania údajov

Tento dokument obsahuje zásady a podmienky nakladania s osobnými údajmi používateľov služieb spoločnosti GEVA s.r.o., so sídlom Veternicová 3158/16, 841 05 Bratislava, IČO: 43978142, DIČ: 2022550508 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 50491/B (ďalej aj ako „GEVA“ alebo „spoločnosť“), ktorý vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov v zmysle aktuálne platnej legislatívy. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne, a preto sa usilujeme zabezpečiť Vaše právo na informácie.

Poskytovateľom služieb na webovej stránke na doméne www.behame.sk a na doménach, ktoré sú od nej odvedené je spoločnosť GEVA.

Spoločnosť GEVA prikladá veľký význam ochrane Vašich osobných údajov. Vždy Vás informujeme o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme počas Vašej návštevy našej webovej stránky a o tom, ako  tieto údaje používame a ako môžete ovplyvniť tento proces.

Na aké účely Vaše údaje spracúvame?

Ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, spracúvame Vaše údaje na nasledujúce účely:

Na uzatvorenie a plnenie zmluvy na poskytovanie jednotlivých produktov a služieb, ktoré využívate vrátane poskytovania zákazníckej podpory a odbornej pomoci a prípadného vyúčtovania cien za jednotlivé služby, ktoré sú poskytované odplatne. Ochrana našich práv a oprávnených záujmov. Zaistenie bezpečnosti našich systémov a sietí pred útokmi alebo snahou o zneužitie našich údajov. Štatistické účely. Meranie návštevnosti našej stránky. Analýza Vašich preferencií a zobrazovanie obsahu, ktorý zodpovedá Vašim preferenciám. Vývoj a zlepšovanie našej webovej stránky a služieb. Organizovanie spotrebiteľských súťaží a plnenie povinností organizátora súťaže. Vedenie účtovníctva a inej evidencie, povinnosť vedenia ktorej nám vyplýva z platných zákonov.Na žurnalistické účely,  t.j. uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie

Vo viacerých prípadoch uvedených vyššie pracujeme s údajmi, na základe ktorých nie je možná identifikácia konkrétnej osoby ( napr. štatistické účely, alebo meranie návštevnosti stránok).

Na  akom právnom základe Vaše údaje spracúvame?

Spracovanie osobných údajov je možné len na základe niektorého z právnych základov vymedzených právnymi predpismi ( napr. súhlas, plnenie zmluvy, ochrana života, zdravia alebo majetku  atď.)
Právnym základom  spracovania Vašich údajov sú: Oprávnené záujmy spoločnosti GEVA, napr. vývoj produktov, štatistiky a merania návštevnosti. Právnené záujmy tretích strán, napr. našich zmluvných partnerov. Realizácia  práva na informácie a slobody prejavu. Plnenie našich zákonných povinností, napr. poskytovanie informácií oprávneným orgánom. Vedenie účtovníctva, archívnych záznamov a pod.
 
Ak je v zmysle právnych predpisov na spracovanie Vašich údajov potrebný súhlas, najmä  na použitie Vašich údajov na marketingové účely, spracovanie prebieha vždy len u tých zákazníkov, ktorí udelili spoločnosti GEVA súhlas so spracovaním údajov v potrebnom rozsahu a na konkrétny účel.  Zákazník má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.
 
Aké údaje spracúvame a aká je  doba ich spracovania ?

Ak ste ako používateľ zverejnili niektoré údaje v službách, ktorých obsah je  prístupný verejnosti alebo ktorých obsah je prístupný iným používateľom, tieto údaje sú zverejnené alebo sprístupnené na dobu neurčitú, ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak.  Na základe Vašej žiadosti ich vymažeme, ak to  bude technicky možné.

Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním Vašich údajov, budeme spracúvať údaje o tom,  kedy a ako ste nám súhlas poskytli a kedy ste ho odvolali. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe udeleného súhlasu, sú spracované len dovtedy, kým súhlas neodvoláte, ale niektoré údaje môžeme v nevyhnutnom rozsahu spracúvať aj po odvolaní súhlasu, ak na to máme iný zákonný dôvod, napr. na preukázanie skutočnosti, že sme Vaše údaje počas trvania súhlasu spracúvali oprávnene alebo na účel ochrany našich oprávnených záujmov v prípadných súdnych alebo správnych sporoch.

Keď navštívite webovú stránku spoločnosti GEVA, naše webové servery dočasne zaznamenajú informácie, ktoré odosiela Váš prehliadač. Pri každom prístupe používateľa na našu webovú stránku a pri každom výbere obsahu stránky sa prístupové údaje ukladajú v podobe logov obsahujúcich internetovú stránku, z ktorej vstupujete na našu stránku, IP adresu, dátum a čas prístupu, odoslaný objem dát a informácie týkajúce sa používaného prehliadača a operačného systému. Tieto údaje nepoužívame na vytváranie individuálnych používateľských profilov ani  ich nezdieľame s tretími stranami. Nemáme možnosť priradiť údaje uložené v logoch ku konkrétnej osobe ani nespájame informácie uložené v logoch s inými údajmi.

 Všetky osobné údaje spracúvame len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na naplnenie niektorého z vyššie uvedených účelov a iba na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu,  najviac však počas doby povolenej alebo stanovenej právnymi predpismi.

Ak doba spracovania nie je výslovne uvedená v podmienkach konkrétnej služby alebo nie je stanovená právnymi predpismi vychádzame pri určení primeranosti doby spracovania z doby (I) pravdepodobnosti vznesenia právnych nárokov voči spoločnosti GEVA, (II)z predpokladaného času potrebného na detekciu útokov na naše siete a služby a na detekciu iných bezpečnostných incidentov (III) z obvyklých alebo doporučených postupov v odvetví a na trhu a (IV) z pravdepodobnosti a významu hroziacich rizík.

Aby sme Vám mohli  poskytnúť niektoré  služby alebo  Vás kontaktovať, potrebujeme poznať údaje, na základe ktorých Vás môžeme priamo identifikovať. V takom prípade Vás vždy  požiadame o poskytnutie údajov a máte možnosť sa oboznámiť s podmienkami poskytovania konkrétnej služby, preto si ich prosím dôkladne preštudujte

Je poskytnutie údajov povinné ?

 Vaše údaje poskytujete spoločnosti GEVA dobrovoľne, ak nám údaje neposkytnete, nebudete môcť službu využívať. Ak Vám povinnosť poskytnúť nám údaje bude vyplývať z právnych predpisov, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať.

Súhlas
Ak  je právnym základom spracovania Vašich údajov súhlas, kedykoľvek je možné tento súhlas odvolať a to písomne na adrese sídla našej spoločnosti GEVA, s.r.o., Veternicová 16, 841 05 Bratislava alebo emailom na adrese info@behame.sk.

Komu sprístupňujeme údaje o vás?
Spoločnosť GEVA sprístupňuje vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu sprostredkovateľom alebo iným príjemcom tak, ako jej to umožňujú alebo prikazujú platné právne predpisy, a to: Poskytovateľom služieb (podporné technické, organizačné alebo programátorské služby, správa serverov a zariadení, výkon obchodného zastúpenia)Poradcom v oblasti  daní, práva alebo účtovníctva. Poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní dodržiavať ustanovenia na ochranu osobných údajov.

Spoločnosť GEVA poskytuje údaje o svojich používateľoch aj oprávneným orgánom ( o.i. polícia, prokuratúra) na základe žiadosti alebo príkazu.

 Údaje využívané na žurnalistické účely sú verejne prístupné na našich webových stránkach.
 
Ako treba pristupovať k ochrane údajov ?
Na účely ochrany údajov Vám doporučujeme zachovávať nasledovné zásady: Ak sa domnievate, že došlo k zneužitiu Vašich údajov, k ich úniku alebo k neoprávnenému nakladaniu, prosím kontaktuje nás, Nezabúdajte, že osobné údaje a informácie, ktoré zverejníte na verejne prístupných miestach (ako je diskusia a podobne) môžu prezerať a eventuálne aj zneužiť iní užívatelia, Ak v našich službách používate alebo zverejňujete osobné údaje tretích osôb, vyžiadajte si ich súhlas.

Odkazy na iné webové stránky
Webová stránka spoločnosti GEVA obsahuje aj odkazy (linky, nadpisy, krátke časti textov) smerujúce na iné webové stránky. Po prechode na iné stránky je potrebné sa oboznámiť s informáciami týkajúcimi sa ochrany údajov, ktoré na dotknutých stránkach platia. Za cudzí obsah nemôžeme zodpovedať a ani si neprivlastňujeme cudzí obsah, preto Vás v primeranej forme (napr. symbolom, textom) upozorníme, že opúšťate webové stránky spoločnosti GEVA. Za nelegálne, chybné alebo nekompletné obsahy týchto stránok ako aj za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím informácií uvedených na takýchto stránkach zodpovedá výhradne ich prevádzkovateľ.

Spracovanie osobných údajov v spravodajstve

Pri spracovanie osobných  údajov na účely spravodajstva a pri výkone novinárskej činnosti zverejňujeme informácie pri  výkone práva na slobodu prejavu a na informácie.  Spoločnosť GEVA s.r.o. je prevádzkovateľom webového spravodajského a publicistického magazínu: www.behame.sk.

Služby tretích strán na našich webových stránkach
Na webových stránkach spoločnosti GEVA môžu byť umiestnené prvky, ktoré umožňujú zbieranie osobných údajov alebo sledovanie aktivity používateľov webových stránok tretími osobami. .Tretími osobami, ktoré môžu týmto spôsobom získavať prístup k Vašim osobným údajom,  v závislosti od  druhu služby, ktorú používate alebo ste používali, môžu byť: Tretie strany vykonávajúce analýzu návštevnosti. Údaje získavané v rámci remarketingu môžu byť zdieľané v rámci rovnakého reklamného systému s inými účastníkmi (klientmi)  rovnakej reklamnej siete, ale vždy len v takej podobe, ktorá neumožňuje konkrétne Vás identifikovať. Viac o tomto spôsobe spracovania údajov a ako mu zabrániť je uvedené v rubrike Cookies.
Webové stránky spoločnosti GEVA umožňujú zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach ako Instagram alebo Facebook a tieto aplikácie môžu zbierať údaje o Vašom správaní na našich stránkach.

Používanie sociálnych pluginov
Webová stránka spoločnosti GEVA využívajú pluginy („Plug-in“) sociálnej siete Facebook (Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) a Instagram(1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, California 94025). GEVA nemá  žiaden vplyv na objem dát, ktoré Facebook sťahuje pomocou tohto pluginu. Viac informácií je možné získať  na adrese https://www.facebook.com/help/186325668085084.
 Ak ste súčasne prihlásený k svojmu účtu ako člen siete Facebook, tieto informácie budú priradené k Vášmu osobnému účtu v sieti Facebook. Ak  využijete funkciu pluginu (napríklad like, zdieľanie cez FB Messenger, vloženie komentára) tieto informácie sa priradia k Vášmu osobnému účtu v sieti Facebook.  I keď nemáte na Facebooku účet, je možné, že Facebook identifikuje vašu IP adresu a uloží ju. Integrovaný plugin Facebooku posiela priamo počas návštevy webovej stránky, na ktorej sa používa, údaje do Facebooku, a to aj keď používateľ webovej stránky na plugin neklikol. Informácií ohľadom práv a možností nastavenia ochrany súkromia sú zverejnené v politike ochrany súkromia  spoločnosti

Facebook  https://www.facebook.com/policy.php. Sociálne pluginy Facebooku je možné v prehliadači zablokovať, napríklad niektorých z programov určených na blokovanie sociálnych médií.

Kontakty
Ak máte otázky k ukladaniu, spracovaniu a používaniu Vašich osobných údajov, kontaktujte v tejto súvislosti prosím spoločnosť GEVA písomne na adrese GEVA s.r.o., Veternicová 16, 841 05 Bratislava.

Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 1. júna 2023.